Naša spoločnosť pôsobí v oblasti správy bytových domov od roka 2006. Máme viac ako 20 ročné skúsenosti s riadením činností v bytovom dome prostredníctvom správcu na báze zmluvy o výkone správy.

Od nadobudnutia účinnosti Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 182/1993 Z.z. máme aj praktické poznatky pri správe domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Ako vlastníci bytov v bytovom dome sme sa priamo podieľali na založení spoločenstva vlastníkov bytov v bytových domoch kde bývame. Túto službu sme už poskytli viacerým vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ktorí sa rozhodli založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

V spolupráci so štatutárnymi orgánmi spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov participujeme na správe bytových domov formou mandátnej zmluvy. Naša filozofia je:

  • Najlepším hospodárom majetku je jeho vlastník.
  • Vy vlastníci rozhodujete o čerpaní finančných prostriedkov. My poskytneme bezpečný odborný servis.

Spoločne zlepšíme kvalitu a kultúru bývania, zmodernizujeme infraštruktúru domu a zoptimalizujeme ceny za plnenia a služby. Aktívne sa snažíme urobiť pre Vás viac ako musíme. Hľadáme riešenia "ako sa to dá", v rámci zákonných možností. Pritom si ceníme Vaše podnety a návrhy. Naša spolupráca s vlastníkmi bytov a nebytových priestoroch je založená na troch základných pilieroch: transparentnosť, efektivita a komunikácia, pričom veľký dôraz kladieme na vzťah medzi nami ako poskytovateľom služby pre vlastníkov (správcom) a Vami ako klientom.

Očakávame, že našim partnerom sú a budú vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí sa aktívne zapájajú do rozhodovania o spoločnom majetku a ktorí si uvedomujú, že vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru súbežne sprevádza aj povinnosť rozhodovať o spoločných častiach a zariadeniach domu, teda starať sa a zaujímať sa o to, ako sa dom spravuje.

 

Joomla templates by a4joomla