Ekonomické činnosti poskytované spoločenstvu

 • prehľadné a zrozumiteľné vedenie kompletnej ekonomickej agendy
 • zriadenie a vedenie účtov domu – samostatné sledovanie výdavkov spojených s užívaním bytov alebo nebytového priestoru a výdavkov z fondu prevádzky údržby a opráv domu
 • možnosť pravidelnej informovanosti o všetkých pohyboch na bankovom účte vášho domu a pohyboch na fonde prevádzky, údržby a opráv (FPÚO)
 • sledovanie nákladov spojených s užívaním bytov
 • úhrady faktúr dodávateľov služieb, FPÚO
 • sledovanie platieb jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ich vymáhanie tak, aby neboli ohrozené plnenia spojené s užívaním bytov, ale ani údržba a opravy spoločných zariadení a častí domu
 • vedenie samostatného účtovníctva domu, ktoré je prístupné k nahliadnutiu vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome
 • rozúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, ich porovnanie s uhradenými zálohami a vysporiadanie preplatkov či nedoplatkov do 31.5. bežného roka za predchádzajúci rok v zmysle zákona 182/1993 Z.z..
 • vypracovanie správy o hospodárení správcu pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
 • mesačné zúčtovanie Fondu prevádzky, údržby a opráv a celoročné vyúčtovanie fondu
  k 31.5. nasledujúceho roku
 • podrobnú evidenciu všetkých preplatkov a nedoplatkov
 • zabezpečenie poistenia nehnuteľností v spolupráci s poisťovňami
 • poradenstvo v oblasti ekonomickej správy domov

 

Joomla templates by a4joomla