Technické činnosti poskytované spoločenstvu

  • zabezpečenie všetkých zmlúv pre poskytovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, ktoré sa zabezpečujú dodávateľsky spočívajúcich predovšetkým v dodávke tepla, studenej a teplej vody
  • spolupráca pri zabezpečení vykonania obhliadok domu a z nich vyplývajúce návrhy na údržbu, opravy a skvalitnenie parametrov domu (zateplenie domu, hydraulické vyregulovanie tepelnej sústavy domu, hydronické vyváženie cirkulácie teplej úžitkovej vody, zavedenie pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, riešenie systémových porúch jednotlivých domov a podobne)
  • plánovanie tvorby fondu prevádzky údržby a opráv spoločných častí a zariadení domu, a jeho použitie v spolupráci so zástupcami vlastníkov bytov
  • zabezpečenie služby odvoz a likvidácia odpadu
  • spolupráca pri zabezpečení výberu dodávateľských firiem po odsúhlasení vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome
  • predkladanie pravidelnej správy o stave spoločných častí a zariadení domu najneskôr do 31.5. bežného roka za predchádzajúci rok v zmysle zákona 182/1993 Z.z.
  • zabezpečenie služby vykonávania deratizácie a dezinsekcie
  • zabezpečenie predpísaných odborných prehliadok a revízií zariadení v dome podľa zákona
  • v spolupráci so zástupcami vlastníkov bytov vykonávanie obhliadok v prípade mimoriadnych udalostí a havárií za účelom určenia rozsahu opráv a potreby finančných prostriedkov na ich odstránenie
  • spracovanie a pravidelnú aktualizáciu plánu údržby a opráv v spolupráci so zástupcami vlastníkov bytov
 
Joomla templates by a4joomla